ACATISTUL TUTUROR ICOANELOR MAICII DOMNULUI (tradus din l. rusă)

CONDAC 1

Celei mai alese dintre toate neamurile, Preacuratei Fecioare şi Stăpâne, care izvorăşte milostenii nesecate întregii lumi, dar mai ales ţării noastre Rusiene; cu laude să înfăţişăm minunile, arătările şi icoanele Ei făcătoare de minuni. Iar Tu, Binecuvântată, cântările noastre nu le lepăda, ci primeşte-le şi dă-ne bucurie nouă, celor care Te chemăm pe Tine: Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

ICOS 1
Marele Voievod Mihail şi toate puterile cereşti în cântece Te proslăvesc pe Tine, Stăpână, Cea care eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, Ceea ce eşti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu; şi noi păcătoşii cei de pe pământ, asemeni puterilor celor fără de trup, ne bucurăm cu slovele cele dintâi de bucurie, pe care Arhanghelul Gavriil cu dreapta Elisaveta Ţi le-au adus, şi împreună cu ei, din adâncul inimilor noastre Te chemăm:
Bucură-te, Cea plină de har;
Bucură-te, că Domnul este cu Tine;
Bucură-te, Cea binecuvântată între femei;
Bucură-te, Cea care ai primit binecuvântare de la Domnul;
Bucură-te, că Duhul cel Sfânt peste Tine a pogorât şi Puterea cea de Sus te-a umbrit pe Tine;
Bucură-te, Cea care în pântece ai zămislit, pe Fiu L-ai născut şi chematu- L – ai Iisus;
Bucură-te, că ceea ce născut din Tine a fost Sfânt este şi Fiul lui Dumnezeu se numeşte;
Bucură-te, că binecuvântat este Rodul pântecelui Tău;
Bucură-te, Maica Dumnzeului nostru;
Bucură-te, căci ai crezut că se vor împlini toate cele spuse Ţie de la Domnul;
Bucură-te, căci s-a bucurat sufletul Tău de lauda această Lui Dumnezeu Mântuitorul Tău;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!
CONDAC 2
Mintea cea omenească nu poate să înţeleagă, cum Însuşi Dumnezeu s-a sălăşluit în pântecele Tău cel fecioresc şi cum tu Fecioară ai rămas şi după Naşterea Fiului Tău, şi se închină în faţa tainei cele măreţe de întrupare a lui Dumnezeu Cuvântul, iar noi cu bucurie Îţi cântăm Ţie, cea care I-ai dat Lui trupul Tău, care L-ai hrănit cu laptele Tău şi care în braţele Tale L-ai purtat, această cântare îngerească: Aliluia.

ICOS 2
În toate zilele vieţii Tale pe pământ de la întâmpinarea Ta în templu de către dreptul Simeon, care Ţi-a prorocit, că o sabie va trece prin sufletul Tău şi toată dulceaţa cea lumească în lumea aceasta cu întristare amestecata este, şi până în dimineaţa zilei celei dintâi de sâmbătă, când Tu din nou ai auzit glasul Îngerului, care ţi-a vorbit aşa: „Bucură-te, cea plină de har, căci Fiul Tău a treia zi din mormânt a înviat”. Şi noi împreună cu dânsul cu glas de bucurie îţi aducem laudele noastre:
Bucură-te, Născătoarea Împăratului celui veşnic;
Bucură-te, cea care ne-ai crescut rodul pântecelui;
Bucură-te, roaba credincioasă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că fericesc toate neamurile;
Bucură-te, că pe noi toţi ne-ai înfiat prin crucea Fiului Tău;
Bucură-te, că dragoste de mamă nouă tuturor ne arăţi;
Bucură-te, Ajutătoare multdorită a credinţei creştinilor;
Bucură-te, că pentru noi toţi te rogi Fiului Tău şi Dumnezeului nostru Hristos;
Bucură-te, cea pururea Fericită şi Preanevinovată;
Bucură-te, că în slava cea cerească de-a dreapta Domnului Te afli;
Bucură-te, că prin curăţenie mai tare decât soarele străluceşti;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 3
În câte feluri, Preacurată Stăpână, ai întărit Tu neamul omenesc în credinţa în Dumnezeu şi Fiul Tău? Câte icoane de-ale Tale făcătoare de minuni ne-ai dăruit? De câte ori Te-ai arătat Tu aievea şi în vis cuvioşilor? Cine poate să numere toate minunile Tale? Ce glas ar putea să-ţi aducă Ţie lauda cuvenită? Cine nu te fericeşte pe Tine, Preasfântă Fecioară? Care buze ar tăcea, când se bucură de Tine, Binecuvântată, toată făptura, ceata îngerească şi tot neamul omenesc! Nu vom înceta nicicând nici noi, nevrednicii, să glăsuim despre puterea Ta, Născătoare de Dumnezeu, şi să strigăm despre Tine Domnului: Aliluia.

ICOS 3
Sfinţii Ignatie de Dumnezeu Purtătorul şi Dionisie Areopagitul, privindu -Te pe Tine, Preacurată Stăpână, nu găseau cuvinte ca să înfăţişeze chipul Tău cel strălucitor, şi harul Tău cel Dumnezeiesc, şi puterea Ta, şi turma nu s-a risipit, chiar dacă nu toţi puteau să te privească pe Tine, Fecioară Cerească. Iară tu din dragoste către cei care cred în Fiul Tău, i-ai poruncit Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca să zugrăvească cinstitul Tău chip cu Pruncul Dumnezeu şi Fiul Tău, ca toate popoarele şi neamurile pământeşti privindu-l, în tot veacul să se înalţe cu gândul către Tine, preabinecuvântată Stăpână: şi noi păcătoşii, plecând genunchii în faţa acestui chip, Te chemăm pe Tine, сu totul Lăudată:
Bucură-te, că primului Tău chip zugrăvit ai spus: „Să fie cu el harul şi puterea Mea”;
Bucură-te, că ţării noastre Rusiene l-ai dăruit în cetatea sfântă Vladimir;
Bucură-te, că şi astăzi cu el se mândreşte cinstita cetate Moscova;
Bucură-te, că binecuvântare şi har prin această icoană neîncetat ne dăruieşti;
Bucură-te, că în chip minunat icoana Ta ai înfăţiţat-o în biserica Ta din cetatea Lida;
Bucură-te, că pe toţi Apostolii şi pe toţi drepţii cu minunea aceasta ai bucurat;
Bucură-te, că minuni ai izvorât celor care se închinau Ţie în faţa icoanei acesteia;
Bucură-te, că pe Apostoli i-ai învăţat să Te cheme strigând către Tine: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne!”
Bucură-te, că în timpul vieţii Tale pământeşti la Sfântul Munte Athos ai călătorit şi acest loc drept moştenire ţi l-ai ales;
Bucură-te, că ai trimis-o pe întocmai cu apostolii Nina să lumineze pământul Iveriei care după sorţi ţi-a fost încredinţat;
Bucură-te, plinirea cea luminoasă a vestirii profetilor şi lauda Apostolilor;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 4
Când vrăjmaşul neamului omenesc prigoniri asupra creştinilor trimitea şi trupurile lor la chinuri şi la moarte le dădea, de câte ori te-ai arătat lor, întărindu-i în fapta lor mucenicească, fiindu-le lor povăţuitoare în credinţa în Hristos, dătătoare de putere şi înţelepciune. Şi acum aceste Sfinte muceniţe, care mari chinuri au îndurat, miresele lui Hristos: Ecaterina, Varvara şi altele, Te însoţesc pe Tine, când pe cei de pe pământ aleşi ai Domnului îi vizitezi, şi Te laudă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

ICOS 4
Binecredinciosul şi întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, care pe poporul rusesc la Hristos l-a adus, după botezul său în cetatea sa Kiev cea dintâi biserică a înălţat în cinstea Preacuratei Naşterii Tale, Stăpâna lumii, şi o deseatină din averea sa a dat pentru înfrumuseţarea ei. Şi de atunci şi până acum, Preabinecuvântată, izvorăşti neîncetat har peste ţara noastră şi îi dăruieşti bogata milă a Ta. Iar în semn de dar osebit al bunăvoinţei Tale şi de alegere a cetăţii Kiev drept moştenire a Ta, în mod minunat i-ai dăruit icoana făcătoare de minuni a „Adormirii” Tale şi ai poruncit să Ţi se înalţe o biserică în locaşul Sfinţilor Antonie şi Teodosie. Cine va număra mulţimea de oameni, care cu lacrimi şi-au plecat genunchii în faţa acestui chip Preacurat? Care cetate şi care aşezare nu ştie de aceste icoane şi locaşuri făcătoare de minuni? Cine va glăsui despre toate minunile care s-au arătat la această icoană? Nu vom ascunde binefacerile Tale, Preacurată, nici noi, şi cu umilinţă strigăm către Tine:
Bucură-te, cea Binecuvântată, care în Adormirea Ta nu ne laşi pe noi;
Bucură-te, că de pe pământ în braţele Fiului Tău luată ai fost;
Bucură-te, că în cer urcându-te, de Slava Lui te îndulceşti;
Bucură-te, că prin Apostolul Toma în ridicarea Ta la cer cu trup te-ai încredinţat;
Bucură-te, prestol cu chip de foc al lui Dumnezeu ridicat de pe pământ în Împărăţia Cerului;
Bucură-te, că în vedenie ai arătat chipul măreţ al Bisericii Pecerska de la Kiev;
Bucură-te, că Tu însăţi ai dat moaştele Sfinţilor mucenici şi aur pentru înălţarea ei;
Bucură-te, că şi sfânta icoana a „Adormirii” Tale sfinţilor ziditori cu mâna Ta le-ai dat-o;
Bucură-te, că minuni ai arătat pe locul bisericii Tale curăţindu-l cu foc ceresc;
Bucură-te, că la icoana Ta făcătoare de minuni „Adormirea” cântările călugărilor le primeşti care cu glas îngeresc Te laudă;
Bucură-te, că scârba tuturor celor care la tine aleargă în bucurie o prefaci;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 5
Din înălţimea lăcaşului ceresc al slavei Fiului tău, Preacurată, ai căutat spre necazurile robilor tăi din cetatea Kazan, în care răucredincioşii agareni necinsteau credinţa în Hristos, şi ai binevoit să le arăţi lor această icoana, proslăvită prin facerea de minuni, ca cei iubitori de Hristos să se încredinţeze în semnele Harului Tău şi cu dreptate să-ţi cânte Ţie: Bucură-te, Apărătoare sârguincioasă a neamului creştinesc, şi Făcătorului a toate Dumnezeu: Aliluia.

ICOS 5

Voind să arăţi milă mare celor necăjiţi, scârbiţi, năpăstuiţi şi rătăciţi, le-ai dăruit, Preamilostivă Stăpână, binecuvântare deosebită prin icoanele Tale făcătoare de minuni „Bucuria tuturor celor necăjiţi”, „Potoleşte întristările noastre” şi „Căutarea celor pierduţi”. Ce mare de lacrimi a fost vărsată de cei aflaţi în necazuri şi mâhnire! Ce suflet nu a alergat în viaţa sa la Tine, căzând la aceste icoane ale Tale? Ale cui numai scârbe nu le-ai prefăcut în bucurie? Cui din cei care se prăpădeau, dar se rugau Ţie, nu i-ai întins o mână de ajutor? Îţi mulţumim Ţie, Prealăudată, pentru toate milele, pe care le-ai dăruit neamului omenesc cel păcătos, şi din tot sufletul cu umilinţă îţi strigăm:

Bucură-te, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiţilor!
Bucură-te, Maică milostivă!
Bucură-te, grabnică Ajutătoare celor aflaţi în necazuri şi năpaste!
Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi potoleşte întristările noastre!
Bucură-te, că prin mijlocirea Ta toate scârbele noastre cele vremelnice le surpi;
Bucură-te, că prin aceste icoane ale Tale semne ale harului în Biserică arăţi!
Bucură-te, că ele ca un stâlp de foc întunericul păcatului îl alungă!
Bucură-te, că ai proslăvit icoana Ta, care se cheamă „În scârbe şi mâhnire mângâiere”!
Bucură-te, că lăudată eşti în locaşurile din Athos şi pe pământul nostru în faţa icoanei Tale „Bucurie şi alinare”!
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!
CONDAC 6

Pentru toţi drepţii alinare este să caute la icoana Ta, pe care ai numit-o „Grabnică Ajutătoare”, să se închine în faţa ei nu numai în mănăstirea Dohiariu, dar şi în multe alte cetăţi şi aşezări ale ţării noastre, chemându – Te pe Tine: Bucură – Te, preabună şi grabnică ajutătoare, ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti, şi cu inimă umilită Fiului Tău şi Dumnezeului nostru Hristos cântându-I: Aliluia.

ICOS 6

Puterea Celui de Sus umbreşte cu credinţă şi bunăvoinţă pe toţi cei care aleargă la Cinstitul Tău Acoperământ, Preacurată Stăpână, şi din vremurile cele mai vechi şi până acum Tu acoperi cu Sfântul Tău omofor tot neamul creştinesc, dar mai ales ţara Rusească şi locaşurile ei cele multe. Şi poporul creştinesc, căutând la icoana Ta, unde Tu cu Arhanghelii, Îngerii, Înaintemergătorul, Teologul şi cu ceata tuturor Sfinţilor te rogi pentru noi la Domnul, plecându-Ţi genunchii şi capul, cu umilinţă Te chemăm:
Bucură-te, Bucuria noastră, care ne acoperi de tot răul cu cinstitul Tău omofor;
Bucură-te, Acoperământul şi mântuirea sfintelor biserici ale lui Hristos;
Bucură-te, cea mai dintâi înfrumuseţare a sfintelor lăcaşuri şi altare;
Bucură-te, binecuvântarea caselor şi a familiilor cele cuvioase;
Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai Bisericii;
Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor cu frică de Dumnezeu;
Bucură-te, vădita întărire a vădiţilor creştini nevoitori;
Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiţi în mijlocul lumii;
Bucură-te, ceea ce pe noi cei goi de fapte bune nu ne părăseşti, ci cu Acoperământul şi cu harul tău ne miluieşti;
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiţi şi izgoniţi;
Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături şi in temniţe;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 7
Văzând pescarii icoana Ta de la Tikhvin, Născătoare de Dumnezeu, care strălucea ca lumina soarelui şi de o putere nevăzută peste apele cele adânci purtată era, au strigat către Dumnezeu: „Arătă-ne nou acest dar Dumnezeiesc; nu ascunde această bogăţie, căci prin ea nădăjduim a îmbogăţi sărăcia sufletelor noastre; şterge lacrimile şi plângerea noastră”… şi primind cele dorite, pe Tine Te-au chemat, Preacurată: „Bucură-te, Stăpână, Apărătoare milostivă pentru noi în faţa Domnului”, iară Fiului Tău şi Domnului cântare îngerească cântând: Aliluia.

ICOS 7
Cine dintre cei drepţi, vizitând cetatea Moscova, nu s-ar închina, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, în faţa preacinstitelor Tale icoane „De la Iviron” şi „De Dumnezeu Iubitoare”? Cine nu s-ar înduioşa, văzând în miază-noapte mulţime de oameni care în genunchi întâmpină icoana Ta „De la Iviron”? Cine va numără zi şi noapte pe cei care în zilele de sărbătoare sărută icoana Ta „De Dumnezeu Iubitoare”? Nu ne lepăda pe noi în toate zilele vieţii noastre, Maică Preamilostivă, şi auzi cântarea noastră care Ţi-o aducem Ţie:
Bucură-te, Apărătoare Bună, care uşile raiului ne deschizi;
Bucură-te, că toată lumea cea cucernică din Moscovia în faţa preacinstitei Tale icoane „De la Iviron” este;
Bucură-te, că zi şi noapte această icoana a Ta în casele celor necăjiţi şi bolnavi adusă este;
Bucură-te, că minuni a făcut această icoană fiind încă în drum din Athos spre pământul rusesc;
Bucură-te, că ai poruncit binecredinciosului Manuil să dea răscumpărare păgânilor, care se împotriveau să fie dusă sfânta icoană în ţara Rusească;
Bucură-te, că după aceea răscumpărarea aceasta cu prisosinţă ai întors-o;
Bucură-te, că şi copiile cele multe ale icoanei acesteia prin minuni mari s-au proslăvit;
Bucură-te, Împărătească Născătoare de Dumnezeu şi de Dumnezeu Iubitoare, nădejdea şi adăpostul nostru;
Bucură-te, că Te-ai arătat cneazului Andrei, care voia Ta a spus-o şi a poruncit ca în locul arătării Tale să se zidească un locaş călugăresc în cinstea Naşterii Tale;
Bucură-te, că zugrăvită eşti pe icoana Ta cea din oraşul Moscova cu întâistătătorii moscoviţi, cu fericiţii, cuvioşii şi muceniţele;
Bucură-te, cu prin minunile Tale ai proslăvit icoanele „De Dumnezeu Iubitoarea” din cetăţile Uglici, Tula şi altele;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 8
Ca zorile cele prealuminate ne străluceşte icoana Ta cea făcătoare de minuni “Bucurie neaşteptată”, iară oamenii cei aflaţi în păcate, necazuri, scârbe şi răutate, în rugăciuni genunchii îşi pleacă în faţa ei, chemându-Te: „Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!” şi Domnului cântând: Aliluia.

ICOS 8
Binevestitorul Tău, Arhanghelul Gavriil, primind poruncă de la Dumnezeu, în chip minunat ne-a învăţat să Te lăudăm pe pământ tot aşa cum Îngerii Te slăvesc în ceruri, dăruindu-ne nouă această cântare: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Şi de atunci noi chemându –Te, Prealăudată, pururi această cântare adusă de Înger tot aşa Ţi-o cântăm:
Bucură-te, ajutătoarea creştinilor şi solitoare milostivă pentru cei păcătoşi;
Bucură-te, cea mai presus decât Puterile cereşti;
Bucură-te, că prin mulţimea icoanelor Tale ai dăruit Sfântului munte Athos harul facerii de minuni, binecuvântare şi înţelepţire;
Bucură-te, că prorocirea Sfântului Sava cel Sfinţit prin icoana Ta „Cea care alăptează” ai împlinit;
Bucură-te, rugăciunea călugărilor de la Athos în faţa icoanei Tale „Înaintevestitoarea” că din belşug mir pentru biserica Ta ai dat;
Bucură-te, că egumenia în mănăstirea Hilandar cu icoana Ta „Cea cu trei mâini” ai primit;
Bucură-te, cea lăudată în faţa icoanelor Tale „Înţelepţirea eclesiarhului” şi „Gherondissa” că stareţă eşti;
Bucură-te, „Imnul acatist”, prin care ai spus stareţului ce Îţi citea acatistul: „Bucură-te şi tu, bătrâne al Domnului”;
Bucură-te, că icoana Ta „Îndrumătoarea” în chip minunat de două ori ai mutat din mănăstirea Vatoped în mănăstirea Xenofon;
Bucură-te, că minuni ai arătat la Athos prin icoanele Tale „Înjunghiata” şi „Ctitorita” (Ktitorissa);
Bucură-te, că pe fiica împăratului Placidia ai învăţat că o femeie nu poate să intre în locaşurile athonite şi cu milostivire acest păcat i-ai iertat;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 9
În zilele luminate ale Paştelui, când Biserica cu bucurie cântă Învierea lui Hristos, ne aducem aminte, Preacurată, şi de minunile Tale, pentru care s-au scris icoanele Tale „Izvorul vieţii” şi „Deschiderea ochilor” şi de icoana Ta care în chip minunat de mâinile iconoclaştilor a scăpat, „Sărutarea cea dulce”, şi mulţumind Înviitorului sufletelor şi trupurilor noastre, cu bucurie Îi cântăm: Aliluia.

ICOS 9
Ritorii cei multgrăitori, cu toată dragostea lor către Tine, Stăpână, nu pot să-Ţi pună un nume vrednic, Preacurată, şi din prisosul inimii numesc icoanele Tale cu multe nume dulci pe care şi de la noi primeşte-le acum:
Bucură-te, „Floarea cea neveştejită” şi „Cer îmbelşugat”;
Bucură-te, „Pântece binecuvântat” şi „Stea Prealuminată”;
Bucură-te, „Bucuria Îngerilor” şi „Trei bucurii”;
Bucură-te, milostivă şi „Miluitoarea”;
Bucură-te, „Ochiul cel neadormit” şi „Sporirea minţii”;
Bucură-te, „Caută la smerenia” şi „Cheia înţelepţirii”;
Bucură-te, „Îmblânzirea inimilor” şi „Scăparea celor care se îneacă”;
Bucură-te, „Fecioară Nevinovată” şi „Ajutor la naştere”;
Bucură-te, „Mântuirea păcătoşilor” şi „Vindecătoarea”;
Bucură-te, „Cuvântul s-a făcut Trup” şi „Înainte de naştere şi după naştere Fecioară”;
Bucură-te, „Preafericită” şi „Şapte săgeţi”;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 10
Propovăduieşte Novgorodul slăvită apărarea Ta, Preacurată Stăpână, când în zilele năvălirii vrăjmaşilor celor tari şi înarmaţi, de la sfânta icoană a Ta cea „A semnului” ajutorul Tău binefăcător ai arătat oamenilor şi oştirile vrăjmaşe înspăimântate înapoi s-au întors, iară cetatea Ta întreaga şi nevătămată ai păzit; ca toţi să Te cheme mulţumindu-Ţi Ţie: Bucură-te, Stăpână, că semnul milostivirii Tale ne-ai arătat nouă, şi Domnului Mântuitorului nostru cântând: Aliluia!

ICOS 10
Cu puterea Celui De Sus lucrând, Stăpână Preabună, puterea firii celei înfocate ai îmblânzit-o cu Sfânta Ta icoană „Rugul aprins” şi multe alte minuni ai făcut cu ea pe lume. Tot aşa şi mintea cea omenească nu poate să numere toate binefacerile Tale izvorâte de la Sfintele Tale Icoane, care pe muntele Poceaev se găsesc, şi la Censtohov, şi în aşezările Ahtârkăi, şi cele numite „De la Fiodorov”, „De la Tolga” şi altele, care nici pomenite nu pot fi. Nu vom ascunde binefacerile Tale, cu totul Binecuvântată, şi cu inimă bucuroasă aceste laude îţi cântăm Ţie:
Bucură-te, Rug Binecuvântat, care de văpaia focului ne izbăveşti;
Bucură-te, Lauda Poceaevului, nădejdea şi alinarea noastră;
Bucură-te, Maica Domnului, Solitoarea şi Apărătoarea noastră osârdnică, care ne-ai dăruit nouă icoana cea de la Obnora;
Bucură-te, Sofie, că eşti Înţelepciunea Domnului, care ţi-ai zidit Sieşi biserici în cetăţile Kiev, Novegrad şi altele;
Bucură-te, că în chip minunat ai sfârşit zugrăvirea icoanei Tale „A semnului” în mănăstirea Sfântului Serafim de la Ponetaevka;
Bucură-te, că în Sfânta Frăţie Kieveană ai venit prin Icoana Ta „Frăţia Kieveană” şi într-însa până acum sălăşluieşti;
Bucură-te, locaş al monahiilor care s-au adunat în jurul Sfintei Tale icoane cea de la Kozelşcina;
Bucură-te, că ai dăruit pentru alinare cetăţilor Odessa şi Kherson icoana Ta cea a Kasperovei;
Bucură-te, că ai sfinţit cetatea Vilno cu icoana Ta de la Ostra Brama şi în faţa ei tot omul cuvios genunchii îşi pleacă;
Bucură-te, „Zid nesurpat” şi „Sporitoarea grânelor”;
Bucură-te, „Frământarea” şi Plângătoarea”;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 11
Păstorii cei cuvioşi şi poporul în toată săptămâna Te laudă, Preacurată, ca pe o „Odighitrie” – „Îndrumătoare”; şi nimeni nu ştie numărul icoanelor Tale, care prin toate ţările creştine Ţie, Preacurată, închinate sunt. Dar mai mult decât alţii te laudă cu mulţumită cetatea Smolenskului, pe care ai scăpat-o de jugul cel tătăresc, dând minunată poruncă cu glasul Tău ostaşului Mercuriu să se lupte cu vrăjmaşul; şi tot neamul Te cheamă pe Tine: „Bucură-te, Preabună Odighitrie, minune şi auzire a întregii lumi, şi Fiului Tău cântare de laudă cântă: Aliluia.

CONDAC 11
Ce grai va reuşi să arate bucuria sfinţilor Dumnezeieşti, când Tu din dragostea Ta mare către ei ni i-ai arătat nouă pe pământ, ca să ne întăreşti, să ne mângâi şi să ne îndrumi. Şi în ceasul acela cerul se împreuna cu pământul, şi o lumină mai strălucită ca cea a soarelui lumina chiliile umile ale cuvioşilor. Şi noi, păcătoşii, aducându-ne aminte de aceasta şi împărtăşindu-ne cu această bucurie cerească şi duhovnicească a cuvioşilor lui Dumnezeu, cu umilinţă Îţi strigăm Ţie:
Bucură-te, că ai poruncit Teologului să-l înveţe despre Sfânta Treime pe Sfântul Ierarh Grigorie al Neocezariei;
Bucură-te, că la Ghetsimani l-ai îndrumat la post şi rugăciune pe cuviosul Dositei şi la monahie l-ai chemat;
Bucură-te, că l-ai mântuit pe ucenicul preacuviosului Pavel cel Smerit de chinurile iadului, arătântu-i-Te cuviosului şi învăţându-l rugăciunea pentru cei morţi;
Bucură-te, că l-ai bucurat pe Cosma al Maiumei, spunându-i cât de plăcută îţi este cântarea alcătuită de el: Cea mai Cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii;
Bucură-te, că împreună cu apostolii Petru şi Ioan cuviosului Serghie de la Radonej şi ucenicului său Mihei aievea Te-ai arătat;
Bucură-te, că de multe ori şi cuviosului şi de Dumnezeu Purtătorului Serafim de la Sarov Te-ai arătat, dându-i poruncă să întemeieze ultima Ta locaş pe acest pământ – mănăstirea Sfântului Serafim de la Diveevo;
Bucură-te, că în ziua Bunei Vestiri Te-ai arătat lui împreună cu Apostolul Ioan şi cu Înaintemergătorul şi cu 12 fecioare muceniţe, şi i-ai vestit că degrabă se va muta în locaşul cel ceresc;
Bucură-te, că ai binecuvântat totodată şi pe smerita monahie Eupraxia de la Diveevo;
Bucură-te, că Te-ai arătat în vise minunate ierarhului Chiril al Alexandriei, lui Petru Athonitul, lui Roman Melodul şi multor altor ierarhi şi cuvioşi;
Bucură-te, că prin glasul Tău cel blând, care de la Sfânta Ta icoană de la Edessa venea, l-ai adus în biserică pe Alexie, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că acelaşi glas a îndreptat-o pe calea pocăinţei pe cuvioasa Maria Egipteanca;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 12
Multă milă izvorăşte icoana Ta „Înduioşarea”, care în mănăstirea Sfântului Serafim de la Diveevo se află; în faţa ei alesul Domnului şi al Tău, solitorul Domnului şi solitorul Tău pe pământul rusesc, preacuviosul Serafim zi şi noapte se ruga Ţie, numindu-te „Bucuria tuturor bucuriilor” şi cântându-ţi în zăvorârea sa pustnică: „Pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit”. Şi noi împreună cu el te lăudăm, Preacurată Stăpână, cu aceleaşi cuvinte, şi cântare îngerească Domnului aducem: Aliluia.

ICOS 12
Cântând nenumăratele Tale îndurări, minuni şi arătări, pe care întregii lumi le-ai dăruit, căzând către Tine în umilinţa inimilor noastre, îţi mulţumim Ţie, Preacurată Stăpână, Te lăudăm, cântăm şi preaslăvim numele Tău, şi Te rugăm ca şi de acum înainte să nu ne depărtezi pe noi de la faţa Ta, păzeşte, apără şi mântuieşte-te pe noi toţi care pierim în păcate: împacă viaţa noastră, îndrumă pe cei rătăciţi pe calea cea dreaptă, educă copiii noştri în duhul cuvioşeniei, întăreşte-i pe păstorii noştri, păzeşte-te pe noi în credinţă curată, ca buzele noastre pururi să Te laude pe Tine, cea mai Presus decât cerurile şi mai curată decât strălucirea soarelui, cu aşa cuvinte:
Bucură-te, Mireasa nenuntită şi Împărăteasa Împărăteselor;
Bucură-te, Chivot Ceresc şi purtătoarea Cuvântului Dumnezeiesc;
Bucură-te, turturea cu glas dumnezeiesc şi porumbiţă blândă şi liniştită;
Bucură-te, adâncuri nemăsurate şi taină nedestăinuită;
Bucură-te, minune nemaivăzută şi izvor de sfinţenie;
Bucură-te, curăţenia fecioarelor şi bucuria cea tihnită a mamelor;
Bucură-te, ocrotirea pruncilor şi apărarea văduvelor;
Bucură-te, sănătatea celor bolnavi şi izbăvirea celor robiţi;
Bucură-te, odihna cea bună a celor trudiţi şi nădejdea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, singura noastră nădejde în viaţa cea de după trecerea noastră de pe pământ;
Bucură-te, ceea ce la trecerea vămilor ne păzeşti şi la înfricoşata judecată a lui Hristos Apărătoare ne eşti;
Bucură-te, Preacurată Fecioară, Lauda şi Bucuria întregii lumi!

CONDAC 13
O, Preacurată Fecioară, Stăpâna cerului şi a pământului! Primeşte această cântare de laudă pe care din tot sufletul nostru Ţi-o înălţăm şi învredniceşte-ne pe noi păcătoşii ca în locaşul cel veşnic să Te vedem, Lauda întregii lumi şi Bucuria tuturor bucuriilor, cântându-ţi Ţie şi despre Tine Domnului cântarea cea mare şi întreită întru Cei de Sus: Aliluia!
(Acest condac se citeşte de trei ori, apoi Icos 1 şi Condac 1, apoi această Rugăciune)

RUGĂCIUNE
către Preasfânta Stăpână a noastră Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria
Primeşte, preabună Ajutătoare, Preacurată Doamnă, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aceste cinstite daruri, care Ţie Uneia ţi se cuvin, de la noi, nevrednicii robii Tăi, Celei mai alese dintre toate neamurile şi mai presus decât toate fiinţele cereşti şi cele pământeşti. Căci de dragul Tău Dumnezeul puterilor este cu noi, şi prin Tine pe Fiul lui Dumnezeu L-am aflat, şi ne-am învrednicit de sfântul Său Trup şi preacuratul Său Sânge. Că de aceea fericită eşti întru toate neamurile, de Dumnezeu Binecuvântată, mai strălucită decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii. Şi acum Prealăudată şi Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii Tăi, ca să ne izbăvim de tot gândul cel viclean şi de toată năpasta, şi să ne păzim nevătămaţi de toate uneltirile cele veninoase ale diavolului. Şi până la capăt păzeşte-ne pe noi nejudecaţi cu rugăciunile Tale; ca mântuiţi fiind prin ajutorul şi apărarea Ta, slavă, laudă şi închinare Unuia în Sfânta Treime Dumnezeului şi Făcătorului a toate să aducem, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Filed in: Acatiste

Articole relevante:

Lecție de religie la biserica din Pepeni Lecție de religie la biserica din Pepeni
Conferința “Cum să-L cunoști pe Hristos”, desfășurată la gimmnaziul din or. Vatra Conferința “Cum să-L cunoști pe Hristos”, desfășurată la gimmnaziul din or. Vatra
Încheierea activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox în parohia Sălcuța Încheierea activităților din Săptămâna Tineretului Ortodox în parohia Sălcuța
Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic

4 Responses на "ACATISTUL TUTUROR ICOANELOR MAICII DOMNULUI (tradus din l. rusă)"

 1. RODICA-STEFANIA STAN says:

  FRUMOS ACATIST.
  UNDE POT GASI ,,CANONUL DE VIATA SI DATATOAREI CRUCI ”
  LA MULTI ANI 2012 SA ADUCA SANATATE SI MAI MULTE RUGACIUNI
  PACE IN INTREAGA LUME SI MAI MULTA BUNATATE .
  DOAMNE AJUTA!
  RODICA -STEFNIA
  ITALIA

 2. Florin says:

  fratilor,voi aveti o mare sarcina de la El, DOmnul caruia ii slujesc si rusii si romanii: sa traduceti in rusa sfinteniile romanesti, Parintele Stailoae Acatistul Rugului Aprins etc si din rusa in romana slujbele sfintilor rusi si celelalte sfintenii inca netraduse!Mult succes!cu drag,Florin

 3. Valentina says:

  Multumesc mult pentru munca scumpa ce o depuneti. Stim, ca nici o marire nu e de ajuns, pentru a ferici pre Maica Noastra, a tuturor. Eu caut un Acatist al Icoanei Maicii Domnului, ajutatoare in “nastere”, l-am gasit in l.rusa “Помощница в родах” si va rog, daca este cu putinta de a-l gasi in traducere, datu-mi de stire.
  Multumesc inca o data si fiti in paza Maicii Domnului!

  • florentina says:

   Draga Valentina sper sa vezi mesajul meu…Maica Sfanta sigur te va ajuta! pe langa Acatiste sau Paraclise citite catre Maica Sfanta e bine daca ai citii si Acatistul Sfantului Nectarie si Acatistul Sfantului Ioan Rusul…sa te ajute Dumnezeu,Maica Sfanta si Toate Puterile Ceresti! 🙂 DOAMNE AJUTA!

Spune-ţi părerea

Publică comentariul

free counters
© Tineretul Ortodox. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie. | Локализация темы wordpress